Jinekolojide Laparoskopik Cerrahi


http://www.nadirkitap.com/jinekoloji-de-laparoskopik-cerrahi-victor-gomel-kitap4841565.html

 

Onursal Editör : Victor GOMEL
Editörler : Hikmet Hassa, Recai Pabuçcu, Timur Gürgan, M. Turan Çetin, İlkkan Dünder, Hakan Şatıroğlu, Yücel Karaman, Bülent Urman, Hakan Yaralı, Bülent Tıraş, Gürkan Zorlu, Onur Bilgin, Sait Yücebilgin

İÇİNDEKİLER

SIRA

KONU

YAZAR

SAYFA
1 LAPAROSKOPİNİN TARiHÇESi Tanısal Laparoskopiden Operatif Histereskopiye) Prof. Dr. Hikmet HASSA 1
2 LAPAROSKOPİK CERRAHİDE EKİPMAN, ENSTRÜMANLAR VE DOKÜMANTASYON Doç. Dr. Tarık AKSU
Dr. Gürkan BOZDAĞ
17
3 LAPAROSKOPİK CERRAHİDE ENERJi MODALİTELERİ Doç. Dr. Osman H. DEVELlOĞLU 25
4 LAPAROSKOPİK SÜTÜR TEKNiKLERi Op. Dr. Salih SADIK
Dr. Dilek ASLAN
35
5 LAPAROSKOPİK CERRAHİDE HASTANIN VE ODANIN HAZIRLANMASI Prof. Dr. Nedim KARADADAŞ 49
6 ENDOSKOPİK ALETLERİN STERlLlZASYONU VE DEZENFEKSlYONU Doç. Dr. Gürkan UNCU 55
7 ENDOSKOPİK CERRAHi VE ANESTEZi UYGULAMASI Prof. Dr. Uğur OPAL
Doç. Dr. Zeliha Özer ALTUNKAN
61
8 PELVİK ANATOMİ Prof. Dr. Ali AYHAN
Dr. Mehmet Coşkun SALMAN
Dr. Özgür ÖZYÜNCÜ
71
9 TANISAL LAPAROSKOPİ VE TEKNİĞİ Prof. Dr. Onur BiLGiN
Yard. Doç. Dr. Fatih ŞENDAĞ
87
10 LAPAROSKOPİ ENDİKASYONLARI VE KONTRENDİKASVONLARI Prof. Dr. Sait YÜCEBlLGlN 95
11 LAPAROSKOPİK TUBAL STERİLİZASYON Prof. Dr. Sedat KADANALI
Yard. Doç. Dr. Metin İNGEÇ
101
12 ADEZYON OLUŞUMU VE ÖNLENMESi Doç. Dr. Selman LAÇİN 119
13 POSTOPERATİF ADEZYON ÖNLENMESİ VE LAPAROSKOPİK CERRAHİ Prof. Dr. Mustafa BAHÇECİ
Uzm. Dr. Ulun ULUĞ
131
14 ADNEKSİYEL KİTLELERİN AYIRICI TANISI Prof. Dr. Başar TEKiN 139
15 BENİGN OVARIAN KİTLELERE LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Hakan YARALI
Dr. İbrahim ESİNLER
149
16 ÖVER TORSİYONU Prof. Dr. Hakan ŞATIROĞLU 171
17 ERKEN EVRE ENDOMETRİOSİSTE LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Cihat ÜNLÜ 175
18 İLERİ EVRE ENDOMETRİOZİSİN LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ Doç. Dr. Bülent URMAN
Dr. Alper MUMCU
195
19 KRONiK PELVİK AĞRI'DA LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Hasan SERDAROĞLU 207
20 AKUT KARINDA LAPAROSKOPİK YAKLAŞIMIN YERi Prof. Dr. Fatih DURMUŞOĞLU 213
21 EKTOPİK GEBELİKLERİN LAPAROSKOPİK TEDAViSi Prof. Dr. Recai PABUÇCU
Yard. Doç. Dr. S. T. CEYHAN
217
22 TUBAL ENDOSKOPİ
Prof. Dr. Erol TAVMERGEN
Doç. Dr. Ege TAVMERGEN
237
23 LAPAROSKOPİK TUBAL REANASTOMOZ Prof. Dr. M. Turan ÇETİN 245
24 LAPAROSKOPİK MYOMEKTOMİ VE MYOLİZİS Prof. Dr. Timur GÜRGAN
Dr. Aygül DEMİROL
253
25 BENİGN UTERİN PATOLOJİLERDE LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ Doç. Dr. Yücel KARAMAN
Uz. Dr. Erdal BUDAK
Uz. Dr. Arzu ÇAĞDAŞ
259
26 RETROPERİTONEAL LENFADENEKTOMİ Prof. Dr. M. Emin SOYSAL 281
27 ENDOMETRİUM KANSERİNDE LAPAROSKOPİNİN ROLÜ Doç. Dr. Gürkan ZORLU 287
28 SERVİKS KANSERİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHININ YERi Prof. Dr. İlkkan DÜNDER
Uz. Dr. Bülent BERKER
297
29 BORDER LlNE OVER TÜMÖRLERİ VE ERKEN EVRE OVER TÜMÖRLERİNDE LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Haldun GÜNER
Dr. Mehtap POLAT
305
30 GERÇEK STRES İNKONTİNANSIN CERRAHi TEDAViSiNDE LAPAROSKOPİK YÖNTEMLER Prof. Dr. Bülent TIRAŞ
Uz. Dr, Uzay YILDIRIM
309
31 LAPAROSKOPİK PELVİK TABAN CERRAHiSi Yard. Doç. Dr. Fatih ŞENDAĞ 321
32 PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIK VE TUBOOVARYEN ABSEDE LAPAROSKOPİNİN YERİ Prof. Dr. Onur KARABACAK
Yard. Doç. Dr. M. Anıl ONAN
331
33 MİKROLAPAROSKOPİ, TRANSVAGİNAL HİDROLAPAROSKOPİ Doç. Dr. Mustafa UĞUR 345
34 LAPAROSKOPİK APANDEKTOMİ Prof. Dr. Cavit AVCI 355
35 LAPAROSKOPİK CERRAHÎDE KOMPLİKASYONLAR Prof. Dr. Fırat ORTAÇ
Uz. Dr. Bülent BERKER
363
36 ENDOSKOPİK CERRAHİDE STANDART EĞİTİM
SERTİFİKASYON, YETKİLENDİRME VE AKREDİTASYON
Prof. Dr. Fulya DÖKMECİ 383
37 ETİK, KALiTE VE LAPAROSKOPİK CERRAHİ Prof. Dr. Oktay KADAYIFÇI
Yard. Doç. Dr. İbrahim F. ÜRÜNSAK
Dr. A. Barış GÜZEL
395
38 DiZiN   407

 

http://www.nadirkitap.com/jinekoloji-de-laparoskopik-cerrahi-victor-gomel-kitap4841565.html