Tüzük ve Yönergeler


JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİNADI:

Madde1: Derneğin adı "Jinekolojik Endoskopi Derneği'dir.

MERKEZİ:
Madde 2: Derneğin Genel Merkezi Ankara'dadır. Dernek Genel Kural kararı ile tüzüğündeki amaçlar doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

AMAÇ:
Madde3:
a) Jinekolojik Endoskopi ile ilgili bilgi ve becerinin yurt çapında Üniversite, Devlet Hastaneleri ve Özel Hastanelerde çalışan Kadın Hastalıkları. ve Doğum Uzmanlarına etkin şekilde aktarılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması,
b) Jinekolojik Endoskopik cerrahi konusunda deneyimli merkezler arasında koordinasyonun sağlanması ve bu merkezler arasında işbirliğinin arttırılması,
c) Jinekolojik Endoskopik cerrahi uygulamalarının değerlendirilmesi ve standardizasyonunun sağlanması,
d) Ülkemizde Jinekolojik Endoskopik cerrahi uygulamalarının yaygınlaşması için teorik ve pratik eğitim sağlanması; bu amaçla belli aralıklarla değişik yerlerde teorik ve uygulamalı kongre ve kursların organize edilmesi,
e) Ülkemizde Jinekolojik Endoskopi ile ilgili araştırmaların planlanması, bu araştırmalara gerekli desteğin sağlanabilmesi için kaynak sağlanması, yapılan araştırmaların ülkemizde ve yurtdışındaki bilimsel kongre ve toplantılarda sunulması ve bilimsel dergilerde yayınlanmasının sağlanması,
f) Jinekolojik Endoskopi ile ilgili konularda kamuoyunu aydınlatıcı bilgilerin sözle ve yazıyla halka duyurulması,
g) Jinekolojik Endoskopinin yaygın olarak uygulandığı merkezlerde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarına eğitim verilebilmesi için gerekli planlanma ve organizasyonunun sağlanması, bu eğitim sürecinde alınması gereken bilgi ve becerinin tanımlanması ve standardizasyonunun belirlenmesi
h) Kadın hastalıkları ve Doğum alanında ihtasasını yapan asistanların jinekolojik endoskopi açısından eğitimlerine katkı sağlamak ve bu amaçla gerekli planlama ve organizasyonların sağlanması ile bu eğitim sürecinde alınması gereken bilgi ve becerinin tanımlanması ve standardizasyonunun belirlenmesi,
i) Dernek gelirlerinin yönetim kurulu onayıyla yukarıdaki amaçların gerçekleşmesi için kullanılmasıdır.


DERNEĞİN ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 4:
a) Sağlık Bakanlığı' nın Jinekolojik Endoskopi ile ilgili çalışmalarına katılır, aynı amaçla çalışan diğer bakanlıklar, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
b) İsteyen kişi ve kuruluşlara Jinekolojik Endoskopi ile ilişkin bilgi ve hizmetleri sağlar.
c) Jinekolojik Endoskopi ile ilgili olarak ülkede yürütülen eğitim faaliyetlerine ilgili
kurumların bilgisi dahilinde katılır,bu konularda ilgili eğitim ve danışma merkezleri, klinikler ve benzeri tesisler kurar ve işletir.
d) Jinekolojik Endoskopi alanında yapılan faaliyetlerin başarıya ulaşması için göze ve kulağa hitap eden kitle haberleşme araçlarının geliştirilmesine katkıda bulunur.
e) Ülkede yürütülen Jinekolojik Endoskopi ile ilgili eğitim ve uygulama faaliyetlerine ilgili kurumların bilgisinde katılmak için ihtiyaç duyulan araç-gereç ve ilaçlar ile uygulanan metotların geliştirilmesine, yapılan hizmetlerin etkili ve nitelikli olmasına ve devamlılığın sağlanmasına, mevcut standartların etkin ve güvenilir kabul edilen standartlar seviyesine çıkarılmasına çalışır.
f) Jinekolojik Endoskopi ile ilgili gerekli araç-gereç ve malzemeyi satın alabilir, ithal edebilir,bağış yoluyla sağlayabilir ve bunları satabilir veya bedelsiz dağıtabilir. Konu ile ilgili iktisadi işletmeler kurabilir, bu işletmeler vasıtasıyla ortak olabilir.
g) Jinekolojik Endoskopi konusunda faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslararası resmi,özel ve gönüllü dernek ve kuruluşlar ile işbirliği yapabilir. Bu dernek ve kuruluşlardan teknik ve maddi destek sağlayabilir ve konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı kongre,konferans ve diğer toplantılara katılabilir, Türkiye' de aynı konularda Derneğin düzenlediği toplantılara, bu dernek ve kuruluşlardan temsilci davet edebilir

DERNEK KURUCULARI
Madde 5: Jinekolojik Endoskopi Derneği aşağıda belirtilen tarafından kurulmuştur:
Adı Soyadı Tabiiyeti Mesleği İkamet Adresi
1 Hikmet Hassa T.C Öğretim Üyesi Kızılcıklı M. Pehlivan Cad. 25/10 Eskişehir
2 Mehmet Bülent Traş T.C Öğretim Üyesi Çiçekdağı Sk. 12/2 GOP Ankara
3 Hakan Yaralı T.C Öğretim Üyesi Hafta sok.23/4 GOP Ankara
4 Mustafa Hakan Şatıroğlu T.C Öğretim Üyesi Fethiye sok.4/9 GOP/Ankara
5 İlkkan Dünder T.C Öğretim Üyesi Kırkpınar sok.25/11 Çankaya/Ankara
6 Cahit Gürkan Zorlu T.C Öğretim Üyesi Portakal çiçeği bulvarı 16/21
7 Cumhur Bülent Urman T.C Öğretim Üyesi Kemerboyu mh.No:458 Eyüp İstanbul
8 Mehmet Turan Çetin T.C Öğretim Üyesi Kurtuluş mh, 22 sok. 6/11
9 Timur Gürkan T.C Öğretim Üyesi Binselin sitesi 4.cd 84.sk.No: 19 Çayyolu/ Ankara
10 Yücel Karaman T.C Öğretim Üyesi Nuripaşa cd.İntespark villa. C-6 Tarabya-İstanbul
Kurucu üyelerin görevleri geçici olup ilk genel kurul toplantısında görevlerini seçilecek yönetim kuruluna devrederler.

TİCARİ AMAÇ
Madde 6: Gönüllü bir kuruluş olan ve kamu yararına çalışan Dernek,ticari ortaklıklara,ortak olarak katılabilir, ortaklıklar kurabilir,sağlamış olduğu jinekolojik endoskopi ile ilgili lüzumlu olan araç,gereç, ilaç, malzemeyi satabilir, klinik, eğitim ve danışma merkezleri ile benzeri tesislerinde verdiği hizmetlerden gelir sağlayabilir,ancak kar gayesi güdemez ve ortaklıklardan,satışlardan ve verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirlerini Demeğe gelir kaydederek amaçlarını gerçekleştirmek için kullanabilir.

AYIRIM VE SİYASET YASAĞI
Madde 7: Demek,hizmet ve faaliyetlerinde din. dil,ırk,renk,cinsiyet,mezhep,inanç,sınıf,siyasi görüş farkı gözetmez ve siyasette meşgul olamaz.

YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ
Madde 8: Dernek Genel Kurulunca Genel Merkez Yönetim Kuruluna verilen yetki üzerine; jinekolojik endoskopi alanında faaliyet gösteren uluslararası gönüllü kuruluş, federasyon ve diğer kamu kuruluşları ile ilişki kurması ve bu kuruluşlara üye olabilmesi, Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı'nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun izin vermesine bağlıdır. Yabancı demek ve kuruluşların Türkiye' ye davet edilmesi veya yabancı dernek ve kuruluşların davetleri üzerine Demek üyelerinin veya temsilcilerinin yurtdışına gönderilmesi, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili Bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı'nca verilecek izine bağlıdır

DERNEĞE ÜYELİK
Madde 9: Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş her kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, Demekler Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Derneğe üye olabilirler.
Üyelik müracaatı yazılı olarak Yönetim Kurullarına yapılır. Yönetim Kurulları yapılan üyelik müracaatlarının red veya kabul edildiğini 30 gün içinde müracaat sahiplerine bildirmekle yükümlüdürler. Üyeliğe kabul olunanlar, Derneğin amaçlarını,prensip ve faaliyetlerini benimsediklerine,bu amaçların gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunacaklarına,Derneğin yürürlükte bulunan veya tadil edilecek olan Tüzüğüne. Yönetmelikleri ne uyacaklarına dair bir taahhütname doldururlar ve ödeyecekleri yıllık aidat miktarım bu taahhütnamede belirlerler.

DERNEĞİN ÜYELERİ
Madde 10: Derneğin iki çeşit üyesi vardır.
1. Asli Üye
2. Onursal Üye
1. Derneğin asli üyeleri de ikiye ayrılır:
a) Genel Merkeze kayıtlı asli üyeler:
Genel merkezce üye kaydedilmiş gerçek kişilerdin Mevcut üyelerden boşalma olmadıkça yeni üye kaydedilmez.
b) Şubelere kayıtlı asli üyeler:
Tüzük uyarınca, Şube Yönetim Kurullarınca üyeliği kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir.
2. Onursal Üye: Derneğe para,mal,hizmet veren veya çalışmaları ile büyük yaralar sağlayanlardan,Yönetim kurullarınca onursal üye olarak seçilen gerçek kişilerdir.

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 11: Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya üyesi olduğu Dernekten ayrılmaya zorlanamaz. Her asli üye; Genel Kurulda oy kullanma,Dernek organlarına seçme,seçilme veya istifa etme haklarına sahiptir. Hiçbir Dernek üyesi, ne Dernek faal iken nede Dernek tasfiye edildiğinde, Dernek üyesi olmuş bulunması nedeni ile, lehte bir ayrıcalık sahibi olamaz, Dernekçe ücret veya maaşla istihdam edilen personel,Dernekte çalıştığı sürece Derneğe üye olamaz. Derneğin,tüzük,yönetmelik vetalimatlarına uymak zorundadır. Yönetim ve Denetim Kurulunun birinci ve ikinci derecedeki kan veya sihri akrabaları Dernekte
çalıştırılamaz. Hiçbir üye ve Dernekte çalışanlar,Dernekle ticari ilişkisi bulunan,Derneğe mal,malzeme,ilaç satan veya bedeli karşılığında satın alan kişi ve kuruluşlardan hediye kabul edemez,menfaat sağlayamaz. Derneğin üyelerine kanuni giderleri dışında maaş,ücret,hakkı huzur ve benzeri herhangi bir ödemede bulunulamaz,borç verilemez.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Madde 12:
a) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla demekten çıkma hakkına sahiptir. Ancak istifa kabule bağlı değildir.
b) Haklı bir nedeni olmaksızın taahhüt ettiği bir yıllık aidatlarını ödemeyen üyeler
istifa etmiş kabul edilirler.
c) Demekler Kanunu,Derneğin tüzük ve amaçlarına ve girişte doldurduğu
taahhütnameye aykırı tutum ve davranışlarda bulunanlardan Genel Merkez üyesi; Genel Merkez Yönetim Kurulu' nun,Şube üyesi;Şube Yönetim Kurulu'nun karan ile üyelikten çıkarılır.
d) Ayrıca:
~ Hileli iflas ve diğer suçlardan,hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile cezalandırılanların,
~ Akli dengesini yitirdiği hastane raporu ile tespit olunanların,
-- Medeni haklarını kullanmaktan men edilenlerin Dernek üyeliği, kendiliğinden sona erer.

AİDAT
Madde 13: Aidatlar yıllık olarak ödenir ve her üye Derneğe giriş aidatı olarak 50.00 TL ve yıllık aidat olarak 20.00-TL ödemekle yükümlüdür. Gerektiğinde Dernek Genel Kurulu, yıllık aidatları arttırabilir veya azaltabilir.


DERNEĞİNORGANLARI
Madde14: DerneğinOrganları.
A-Genel Merkez Kuruluşu:
a) Dernek Genel Kurulu
b) Genel Merkez Yönetim Kurulu
c) Genel Merkez Denetleme Kurulu

B-Şube Kuruluşları:
a) Şube Genel Kurulu
b) Şube Yönetim Kurulu
c) Şube Denetleme Kurulu
Dernek yukarıda sıralanan organlar dışında başka organlar da kurabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurallarının görev,yetki ve sorumlulukları devredilemez.

KURULLARA ADAYLIK
Madde 15: Yönetim ve Denetleme Kurullarına yalnız oy kullanma hakkına sahip bulunan Üyeler aday olabilirler, Yönetim ve Denetleme Kurutları üyelikleri için adayları, oy kullanma hakkına sahip olan üyeler önerebilirler.


DERNEK GENEL KURULU
Madde 16: Jinekolojik Endoskopi Derneği'nin en yetkili organı, Dernek genel kuruludur.
Dernek Genel Kurulu,Genel Merkez Yönetim, Genel Merkez Denetim Kurulu üyeleri,Genel Merkez üyeleri ve şubelerden katılan delegeler ve onursal Üyelerden oluşur. Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir. Her üyenin bir oy hakkı vardır ve üyeler oylarını bizzat kullanırlar. Onursal Üyeler Genel Kurullara katılabilirler. Ancak oy kullanamazlar ve nisaba dahil edilemezler ve kurullara seçilemezler.

DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANMASI
Madde 17: Genel Kurul zamanı iki yılda bir Kasım ayında olağan olarak ve yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5' inin isteği üzerine olağanüstü toplanır.

ÇAĞIRI USULÜ
Madde 18: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede ve ya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek üyenin bildirdiği elektronik posta adresine yada iletişim numarasına mesaj gönderilmek ve ya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ
Madde 19: Dernek Genel Kurulu toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Genel Merkez Yönetim Kurulunun önceden belirleyeceği yerlerde yapılır.


TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 20: Dernek Genel Kurulu,Dernek Tüzüğüne göre Dernek Genel Kurulu' na katılma hakkı bulunan üyelerin yansının bir fazlasının iştiraki ile toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa,ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı Genel Merkez Yönetim ve Genel Merkez Denetleme Kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.


TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Madde 21: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde 22: Dernek Genel Kurulu toplantısında,yalnız üyelere gönderilen ve gazetede ilan edilen gündemde yer alan maddeler görüşülür; ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmeyi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

DERNEK GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 23: Aşağıda yazılı hususlar Dernek Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır:
a) Genel Merkez Yönetim ve Genel Merkez Denetleme Kurulları çalışma raporlarının,kesin hesap ve bilançonun görüşülmesi,Genel Merkez Yönetim ve Genel Merkez Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,
b) Genel Merkez Yönetim Kurulu' nca bütçe tasarılarının görüşülüp aynen ve değiştirilerek kabul olunması,
c) Demek Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi;
d) Demek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Genel Merkez Yönetim Kurulunun yetkili kılınması.
e) Derneğin federasyonlara uluslar arası faaliyetlerle ilgili olarak ulusal ve uluslararası resmi,özel ve gönüllü demek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya üyelikten ayrılması için karar verilmesi,
f) Derneğin,daha başarılı ve yaygın hizmet yapabilmesini sağlamak/üzere sahip olduğu imkanların arttırılması ve geliştirilmesi için tavsiyelerde .bulunulması,
g) Dernek Tüzüğünün tamamen veya kısmen değiştirilmesi,
h) Derneğin feshedilmesi,
i) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde, Dernek Genel Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

GENEL KURUL KARARLARI
Madde 24: Genel kurul kararlan, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları , ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.


GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ
Madde 25: Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kurulu' nca gizli oyla iki yıl için seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden meydana gelir. Seçilen Genel Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısında gizli oyla aralarında Dernek Genel başkanı,bir Genel Başkan Vekilini ve en az bir Genel Sekreter ile her üçünün de bulunduğu 7 kişiden oluşan Genel Merkez Yürütme Kurulu' nu seçer. Genel Başkan Derneğin en üst yöneticisi ve temsilcisidir. Yönetim kurulu yılda en çok dört defa ve gündemin ekli olduğu yazılı davetle ve ekseriyetle toplanır. Genel Başkan gerektiğinde Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurula Genel Başkan başkanlık, eder. Onun bulunmadığı zamanlarda kurul, Başkan Vekilinin başkanlığında toplanır. Her ikisinin de mazeretleri nedeni ile Başkanlık görevini,Genel Sekreter veya Genel Başkanın tespit edeceği bir üye yapar.
Karalar mevcudun ekseriyeti İle verilir. Mazeretsiz olarak arka arkaya iki toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. Genel Kurul'ca saptanan prensip ve politikalar doğrultusunda kara mercii olan yönetim kurulu,aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bîr veya birkaçına yetki vermek,
b) Derneğin amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesi ve gelirlerinin arttırılması yolunda her türlü tedbirleri almak,
c) Federasyonlarla ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlara üye olmak veya üyelikten ayrılmak için,Dernek Genel Kurulu'nca alınan kararları yerine getirmek,yurtiçi veya yurtdışında yapılacak toplantılarda derneği temsil etmek üzere kendi üyelerini veya Dernek personelini görevlendirmek,
d) Demek ile özel ve tüzel kişiler arasında yapılacak olan sözleşme ve ortaklık anlaşmalarını imzalamak ve uygulamak. Jinekolojik Endoskopi ile ilgili klinik ve benzeri tesisler için ihtiyaç duyulan araç,gereç,İlaç ve malzemeyi satın almak ve ithal etmek,satış ve dağıtımını yapmak,
e) Jinekolojik endoskopi eğitim konularında hizmeti yaygınlaştırmak amacıyla klinik,danışma bürosu vb. tesisler kurmak, eğitim yapmak bilimsel araştırmalarda bulunmak,
f) İhtiyaç duyulan konularda Dernek üyeleri arasından ve dernek dışından bilgi tecrübe ve ihtisas sahibi kişilerden grup ve komiteler kurmak ve bunların faaliyetine son vermek,
g) Derneğin amacıyla ilgili incelemelerde bulunmak,bilgi ve görgüyü arttırmak ve ihtisas çalışmaları yapmak üzere,yurtiçindeki kuruluşlara ve dış ülkelere eleman göndermek.,kabiliyetli öğrencilere burs vermek,
h) Genel Kurulca şube açılmasına karar verilen yerler için şube kurucularına yetki vermek
i) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri, yapmak. Yıllık çalışma ve hesap raporlarını,bilançoyu ve gelecek döneme ait bütçe tasarısı-ile Tüzük tadil tekliflerini hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
j) Bütün şubelerin ve bağlı kuruluşların çalışmalarını takip ve kontrol etmek,denetlemek ve gerektiğinde soruşturma açmak,
k) Şubelerin gönderecekleri hesap Özetlerin, çalışma raporlarını, çalışma programlarını,bütçe tasarılarını incelemek ve onaylamak,
l) Üyelik için yapılan müracaatları incelemek ve cevaplamak,
m) Demeğin amaçlarını,faaliyet ve çalışmalarım duyurucu jinekolojik endoskopi konularında eğitici her türlü yayınlar yapmak,
n) Derneğin,Dernek Kurullarının ve şubelerin çalışmalarını tanzim etmek,dernek
personelinin atanması,görev ve sorumlulukları ,ücret ve özlük haklan ile,kurulacak grup ve komitelerin kuruluş ve çalışma usullerini düzenlemek amacıyla ihtiyaç duyulan diğer konularda yönetmelikler ve yönergeler yapmak ve uygulamak,
o) Dernek Genel Kumlunu,olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
ö) Derneğe gelir getirici balo,gece,kermes,çay,piyango,konser,konferans,kurs,kongre ve benzeri toplantılar,müsabakalar düzenlemek,2860 sayılı Kanuna göre bağış ve yardım sağlayıcı her çeşit faaliyette bulunmak,
p) Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri ifa etmek.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI
Madde 26: Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir nedenle boşalacak olursa; Yönetim Kurulu,aldıkları en çok oy sayısına göre,yedek üyeleri yazılı olarak göreve çağırır. Göreve çağrılan yedek üyeler yerine geldikleri üyelerin süresini tamamlarlar.

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUNU N YEDEK ÜYELERLE
TAMAMLANAMAMASI
Madde 27: Genel Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle,yedeklerin
getirilmesinden sonra da üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse,Dernek Genel Kurulu,mevcut Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri veya Genel Merkez Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde,Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine,mahallin sulh hukuk hakimi,duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi,bir ay içinde Dernek Genel Kurulunu toplamakla görevlendirir.

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU
Madde 28: Dernek Genel Kurulu üyeleri arasından,iki yıl için gizli oy ile seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyelikte boşalma olduğu takdirde yedek üyeler,aldıkları oy sayısına göre Genel Merkez Denetleme Kurulunca göreve davet edilir. Göreve çağrılan yedek üyeler yerlerine geldikleri üyenin görev süresini tamamlar.

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ
Madde 29: Genel Merkez Denetleme Kurulu, Dernek Genel Kurulunca seçim yapıldıktan sonra en geç 5 gün içinde toplanarak kendi aralarında gizli oy ile bir başkan ve bir raportör seçer.

GENEL MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 30: Yılda en az iki kere toplanan Genel Merkez Denetleme Kurulu,Genel Merkez Yönetim Kurulunun mali faaliyetlerini mali yönden denetler: ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna ve toplandığında Dernek Genel Kuruluna sunar. Zaruri ve gerekli gördüğü takdirde Dernek Genel Kurulu olağanüstü toplanmasını bir yazı ile Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. Genel Merkez Yönetim Kurulu,bu isteği en geç bir ay içinde yerine getirmek zorundadır.


SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde 31: Dernek Genel Kurulunca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Merkez Yönetim ve Genel Merkez Denetleme Kurullarına seçilen,asil ve yedek üyelerin ad ve soyadlarını, baba adlarını,doğum yeri ve tarihlerini,mesleklerini ve ikametgahlarını Demek Merkezinin bulunduğu yerin mülki amirliğine yazı ile bildirir.

ŞUBE KURULUŞLARI
ŞUBE AÇILMASI
Madde 32:Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler ,genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı Kuruluş Bildirimini ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerim mülki idare amirliğine verirler. a)Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı ,yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararların fotokopisi b)Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri c) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi ve ya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste d)Şube açılması için Yönetim Kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren Genel Kurul kararının fotokopisi, e)Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş isimlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir. Çocuk derneklerinin şubelerine tüzel kişiler kurucu ve ya üye olamazlar, ayrıca çocuk dernekleri şubelerinde kuruluş bildirimine ,kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

ŞUBE GENEL KURULLARI
Madde 33: Şube Genel Kurulları, şubelerin en yüksek organıdır ve Şube Yönetim ve Şube Denetleme Kurulu ile Şubede kayıtlı ve şube üyelerinden meydana gelir.

ŞUBE GENEL KURULLARIN TOPLANMASI,ÇALIŞMASI VE SEÇİMLERİ
Madde 34: Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şube Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler,en az on beş gün önceden ,günü,saati,yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Şube Genel Kurullarının çalışmaları,Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın seçimleri ve diğer hususlar hakkında,Dernek Genel Kurulu usul ve hükümleri tatbik edilir.

ŞUBE GENEL KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 35;
a) Şube Yönetim Kurulunun yıllık çalışma ve hesap raporunu incelemek;
b) Şube Yönetim ve Denetleme Kurulunu ibra etmek,
c) Şubenin gelecek yıl bütçe tasarısını görüşerek,aynen veya değiştirerek onaylamak ve
d) 5 asil ve 5 yedek olmak üzere,Şube Yönetim Kurulu üyelerini,
e) 3 asil ve 3 yedek olmak üzere,Şube Denetleme Kurulu Üyelerini,
f) Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.


ŞUBE YÖNETİM KURULLARI
Madde 36: Şube Genel Kurulu'nca gizli oyla iki yıl için seçilen Şube Yönetim
Kurulları, seçimden sonra toplanarak gizli oy ile üyeleri arasından bir şube başkan,bir şube Başkan Vekili, bir Sekreter seçer.

ŞUBENİN TEMSİLİ
Madde 37: Şubeyi,Şube Yönetim Kurulu temsil eder ve gerektiğinde Şube Yönetim Kurulu,üyelerinden bir veya birkaçına,bu hususta yetki verebilir.
Şube Yönetim Kurulundan ayrılma olduğu takdirde;Şube Yönetim Kurulu,aldıkları oy şuasına göre yedek üyeleri göreve davet eder.
Ayrılmalar nedeni ile yedeklerin getirilmesine rağmen Şube Yönetim Kurulu.üye tam sayısının altına düşerse, kalan şube yönetim kurulu üyeleri veya şube denetleme kurulu tarafından bir ay içinde şube genel kurulu toplantıya çağırılır ve durum Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMALARI
Madde 38: Şube Yönetim Kurulları çalışmalarında, Gene l Merkez Yönetim Kuruluna uygulanan hükümlere tabidir,yetki ve çalışmaları Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun tespit ettiği ilke ve yönetmeliklere göre düzenlenir.

ŞUBE DENETLEME KURULLARI
Madde 39: Şube Denetleme Kurulu,gizli oy ile Şube Genel Kurulu tarafından iki yıl için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden meydana gelir. Şube Genel Kurulu'nca seçilmelerini müteakip en geç on beş gün içinde toplanarak gizli oy ile aralarından bir Başkan ve bir Raportör seçerler. Yılda en az iki defa toplanan Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu' nü mali yönden denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kuruluna ve toplandığında Şube Genel Kuruluna sunar. Raporun bir örneğini Genel Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.Zaruri ve gerekli gördüğü takdirde,Şube Genel Kurulu'nun olağanüstü toplanması,bir yazı İle Şube Yönetim Kuruluna bildirir. Şube Yönetim Kurulu bu isteği,en geç bir ay içinde yerine getirmek zorundadır. Üyelik boşalırsa, alınan en çok oy sayısına göre yedek üyeler Denetleme Kurulu'nca göreve çağrılırlar.

MALİ HÜKÜMLER
GENEL MERKEZ GELİRLERİ
Madde 40: Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır:
a) Üye aidatları,
b) Hükümet ve diğer kurumların yapacağı tahsis ve yardımlar,
c) Gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları bağış ve yardımlar,
d) Klinik;danışma merkezi vb. tesislerden, jinekolojik endoskopi için gerekli
araç,gereç,ilaç ve malzemenin satışından elde edilen gelirler,
e) Dernekler mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur. f)Dernekçe tertip edilen balo, eğlence,piyango, müsamere, konser, spor
müsabakaları,konferans diğer toplantı gelirleri ile takvim,tebrik kartı ve benzeri satışlardan elde edilen gelirler,
g) Neşriyat ve reklam ve 2860 sayılı Kanuna uygun olarak sağlanan gelirler.

ŞUBE GELİRLERİ
Madde 41: Şube Gelirleri:
a) Üye Aidatları,
b) Hibe ve yardımlar,
c) Balo,eğlence ,piyango,konser vb. gelirler,
d) Klinik,danışma bürosu vb. tesislerin gelirleri,
e) Genel Merkez yardımları,toplantılar ile işletme ve her çeşit iştirakten sağlanan
gelirlerdir.
Derneğin gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler,harcama belgesi ile yapılır.

GENEL MERKEZ GİDERLERİ
Madde 42: Harcamalar,Dernek Genel Kurulu tarafından kabul edilen bütçeye uygun olarak yapılır. Zorunlu hallerde Genel merkez Yönetim Kurulu madde ve fasıllar arasında aktarma yapabilir. Dışarıdan sağlanan yardımlarla ilgili aktarmalar için,yardım yapan kuruluşun mutabakatı gereklidir ve yapılan aktarmalar yıllık raporda belirtilip Dernek Genel Kurulu'na sunulur.

ŞUBELERİN GİDERLERİ
Madde 43: Şubeler,Genel Kurulları tarafından kabul edilen bütçelerine göre harcama
yaparlar,maddeler içindeki fasıllar arasında aktarma yapmaya yetkilidirler. Ancak maddeler arasında aktarma yapabilmeleri, Genel merkez Yönetim Kurulunun: iznine bağlıdır.Şubelerin faaliyet ve harcamaları,Genel Merkez ve Yönetim Kurulunca takip ve murakabe edilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE SATMA
Madde 44: Dernek,ikametgah ve diğer amaç ve faaliyetler için gerekli taşınmaz mallara sahip olabilir. Bunlar Dernek Genel Merkezi adına tapuya bağlanır.
Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

SİYASİ PARTİLER,SENDİKALAR VE MESLEKİ KURU L USLARLA
YARDIMLAŞMA YASAĞI
Madde 45: Dernek,siyasi partilerden,işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

DEFTER VE KAYITLAR
Madde 46: Derneğin Merkez ve Şubelerinin tutmakla mükellef olduğu ve noterce tasdiki gereken deflerler
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ŞUBELER VE DERNEK ÜYELERİ İÇİN YASAKLAR
Madde 47: Dernek üyeleri ve şube organları, Genel Merkez Yönetim Kurulu' nün onayı olmaksızın,Derneğin üyesi bulunduğu uluslararası veya aynı amaçla çalışan dernek ve kuruluşlar ile doğrudan ilişki kuramayacağı gibi bunlardan bağış kabul edemez ve bunlara bağış yapamazlar.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 48: Tüzük Değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantını ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz .Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı ,yönetim ve denetim kurulları üye sayısından iki katından az olamaz .Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü dür.

TASFİYE
Madde 49: Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul'un Derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurula Katılma hakkına sahip bulunan Dernek Üyelerinin,en az üçte İkisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması hal inde, üye! er 20. Maddeye göre ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak kaydıyla fesih konusunu görüşebilir.Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki
çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Dernek,feshi halinde mal varlığını aynı amaçla çalışan başka bir derneğe veya vakfa devreder. Derneğin mahkemece kapatılması durumunda,bütün mal varlığı hazineye İntikal eder.
Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

DERNEKLER KANUNUNA ATIF
Madde 50: Tüzükte açıklık bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu Hükümleri uygulanır.

Derneğin İç Denetimi
Madde 51: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 52: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu
borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Jinekolojik Endoskopi Derneği Yönetim Kurulu
Başkan: Fatih Şendağ
2. Başkan: Bülent Berker
Sekreter: Gazi Yıldırım
Sayman: Bülent Haydardedeoğlu
Üyeler: Volkan Kurtaran
Taner Usta
Erdal Sak

JED ÜYELİK FORMU